Kim jesteśmy Wesprzyj Reset Przyjaciele Ramówka Słuchaj online Słuchaj online

Regulamin korzystania z serwisu

REGULAMIN

serwisu resetobywatelski.pl

§ 1. Regulamin

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi regulamin świadczenia usług elektronicznych w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie.
 2. Przez użyte w Regulaminie określenia pisane wielką literą należy rozumieć:
 3. Serwis: portal internetowy wydawany przez Usługodawcę, umieszczony w domenie resetobywatelski.pl, zarejestrowany w Sądowym Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy Sekcja ds. rejestrowych pod nazwą „Reset Obywatelski” i pod numerem: PR 21020 Redaktorem naczelnym Serwisu jest Marcin Celiński Redakcja Serwisu mieści się w siedzibie Usługodawcy
 4. Usługobiorca: osoba korzystająca z Serwisu w Dostępie Otwartym oraz osoba  posiadająca zarejestrowane Konto w Serwisie umożliwiające Dostęp Premium
 5. Konsument: osoba fizyczna korzystająca z Serwisu do celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 6. Konsument-Przedsiębiorca: osoba fizyczna w rozumieniu art. 38a ustawy o prawach konsumenta, dla której korzystanie z Serwisu nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 7. Usługodawca: Fundacja Arbitror z siedzibą w Warszawie ul. Andersa 10, 00-201 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000855619, NIP 7010994313, REGON 386819761.
 8. Pomoc Techniczna: w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym w przypadku problemów z logowaniem, zgłaszaniem komentarzy naruszających Regulamin oraz w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, Usługobiorca może się kontaktować z Usługodawcą pod adresem e-mail: admin@resetobywatelski.pl
 9. Rejestracja: zawarcie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usług Dostępu Premium do Serwisu poprzez utworzenie Konta w Serwisie
 10. Konto: umożliwia Dostęp Premium do Serwisu, oznaczone indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę
 11. Newsletter: usługa polegająca na wysyłaniu wiadomości elektronicznych na adres e-mail Usługobiorcy posiadającego Dostęp Premium do Serwisu, zawierających informacje nt. pojawiających się w Serwisie
 12. Dostęp Otwarty: powszechnie dostępny zasób treści Serwisu
 13. Dostęp Premium: zasób treści Serwisu dostępny po Rejestracji, umożliwia Usługobiorcy korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu resetobywatelski.pl

§ 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługobiorca świadczy usługi płatne i bezpłatne.
 2. Korzystanie z usług bezpłatnych jest możliwe dla Usługobiorców nieposiadających Konta w Serwisie (Dostęp Otwarty) oraz dla Usługobiorców posiadających Konto w Serwisie (Dostęp Premium), przy czym:
 3. Dostęp Otwarty do usług bezpłatnych obejmuje:
 4. możliwość przeglądania lub pobierania materiałów udostępnianych Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu, w tym materiałów video pochodzących z serwisu YouTube oraz podcastów pochodzących z serwisu Spotify
 5. możliwość zamieszczania komentarzy przez Usługobiorcę posiadającego aktywne konto w usłudze Disqus lub konto Google, Facebook lub Twitter
 6. możliwość reagowania na treści zamieszczone w Serwisie i dzielenia się nimi za pośrednictwem mediów społecznościowych
 7. Dostęp Premium do usług bezpłatnych obejmuje możliwość korzystania ze wszystkich usług w ramach Dostępu Otwartego, a ponadto:
 8. możliwość korzystania z usługi Newslettera, tj. wysyłania listów elektronicznych z wybranymi treściami Serwisu pod adres elektroniczny Usługobiorcy.
 9. Korzystanie z usług płatnych jest możliwe dla Usługobiorców posiadających Konto w Serwisie (Dostęp Premium).
 10. Wszystkie treści opublikowane w Serwisie i udostępnione Usługobiorcom są objęte ochroną przewidzianą w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego. W celu uzyskania pozwolenia Usługodawcy na wykorzystanie komercyjne treści udostępnionych w Serwisie należy skontaktować się z Pomocą Techniczną.

§ 3. Minimalne wymagania techniczne do korzystania z usług

Do korzystania ze wszystkich usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia końcowego posiadającego dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej, a ponadto:

 1. do korzystania z usługi komentowania niezbędne jest posiadanie aktywnego konta w usłudze Disqus lub konta Google, Facebook lub Twitter
 2. do korzystania z usług Premium niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz Rejestracja Konta w Serwisie (Dostęp Premium)
 3. do korzystania z usług płatnych niezbędne jest posiadanie Dostępu Premium, złożenie zamówienia na wybraną usługę płatną, zaakceptowanie regulaminu operatora transakcji płatniczych oraz elektroniczne uregulowanie płatności.

§ 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

A. Usługa Dostępu Otwartego

Umowa o świadczenie usługi Dostępu Otwartego do Serwisu zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony, z chwilą skutecznego wejścia do Serwisu i zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.

B. Usługa komentowania

 1. Umowa o świadczenie usługi komentowania zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony, z chwilą zamieszczenia wpisu w Serwisie.
 2. Usługobiorca publikuje komentarze we własnym imieniu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie komentarzy:
 4. sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem
 5. wzywających do dyskryminacji lub nienawiści
 6. propagujących przemoc
 7. zawierających treści wulgarne lub obraźliwe
 8. zawierających treści niezwiązane z tematyką Serwisu, w tym treści o charakterze reklamowym
 9. mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich
 10. mających charakter spamu
 11. niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy niezgodnych z Regulaminem. Komentarze nie są moderowane - w celu zgłoszenia komentarzy niezgodnych z Regulaminem należy skontaktować się z Pomocą Techniczną.

B. Usługa Dostępu Premium

 1. Umowa o świadczenie usług Dostępu Premium zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, poprzez Rejestrację Konta w Serwisie, na czas nieoznaczony, z chwilą dokonania Rejestracji.
 2. Usługobiorca może w każdej chwili, bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, usunąć Konto poprzez kontakt mailowy z Pomocą Techniczną.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania, a następnie usunięcia Konta bez zgody Usługobiorcy w następujących przypadkach:
 4. nieprzestrzegania przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu,
 5. korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.
 6. Przed zablokowaniem Konta z powodu naruszenia postanowień Regulaminu Usługodawca wezwie Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń wyznaczając 7-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie Konto zostanie zablokowane na okres 3 dni.
 7. W przypadku ponownego naruszenia postanowień Regulaminu uzasadniającego powtórne zablokowanie Konta, Usługodawca ma prawo usunąć Konto.

C. Newsletter

 1. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony z chwilą potwierdzenia dokonania zamówienia Newslettera przez Usługobiorcę posiadającego Dostęp Premium do Serwisu.
 2. Usługobiorca może w każdej chwili, bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, zrezygnować z usługi Newslettera poprzez skorzystanie z linku zawartego w stopce Newslettera.

D. Usługi płatne

 1. W celu skorzystania z usług płatnych Usługobiorca składa zamówienie na wybrane przez siebie usługi płatne poprzez prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „zamawiam i płacę”. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli do elektronicznego formularza zamówienia zostaną wprowadzone wszystkie dane obowiązkowe, oznaczone symbolem „*” oraz wpłynie on do systemu Usługodawcy.
 2. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług płatnych po ich opłaceniu.
 3. Opłacenie zamówienia powoduje zawarcie umowy o świadczenie usług płatnych. Usługobiorcę obowiązuje cena podana w momencie złożenia zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnej aktualnie obowiązującej promocji.
 4. W przypadku treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Usługobiorca będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą może wyrazić zgodę na spełnianie świadczenia natychmiast, co spowoduje utratę przez niego prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 5.
 5. Usługobiorcy będącemu Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 4.
 6. Konsument i Konsument-Przedsiębiorca może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu do Pomocy Technicznej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Konieczne jest jednak, by w odstąpieniu zostały zawarte wszystkie informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy, dokonuje zwrotu dokonanych przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę płatności za usługi, od których zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

§ 5. Reklamacje

 1. Usługobiorca ma prawo składania reklamacji, które należy realizować poprzez kontakt z Pomocą Techniczną.
 2. Reklamacje powinny być złożone w terminie 7 dni kalendarzowych od zaistnienia zdarzenia będącego ich podstawą, zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Usługobiorcy, umożliwiające przekazanie przez Usługodawcę odpowiedzi na dokonane zgłoszenie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do poproszenia Usługobiorcy o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
 3. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania pełnej informacji.
 4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedurze rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

§ 6. Zastrzeżenia

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych, w szczególności niezbędnych do realizacji usługi. Podanie danych nieprawdziwych lub takich, które nie umożliwiają kontaktu z Usługobiorcą, zwalnia Usługodawcę z odpowiedzialności za roszczenia Usługobiorcy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Serwisu spowodowane problemami technicznymi, modernizacją oraz innymi przyczynami od niego niezależnymi.
 3. Treści opublikowane w Serwisie mają charakter informacyjno-publicystyczny i odzwierciedlają wiedzę i poglądy poszczególnych autorów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji objętych zasobami Serwisu.

§ 7. Przetwarzanie Danych Osobowych

Dane osobowe Usługobiorców korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.

§ 8. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2021 r.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia usług w drodze zmiany Regulaminu.
 3. Usługobiorcy posiadający Konto w Serwisie będą informowani o planowanych zmianach Regulaminu i terminie ich wprowadzenia na co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie. Brak zgody Usługobiorcy na nowe brzmienie Regulaminu spowoduje usunięcie zarejestrowanego przez niego Konta.Załącznik: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

..........................................

(miejscowość, data)

Imię i nazwisko: …………………….

Adres e-mail: ……....………………..

Telefon kontaktowy: .………………..

...........................................

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:

 1. ……......................................................... – cena1 .....................
 2. ................................................................. – cena .....................

zawartej dniu .................2 - numer zamówienia .............................................. 3

Numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócona należność: ........................................

..........................................

(data i czytelny podpis)

1 Proszę wskazać zamówiony produkt oraz jego cenę

2 Proszę wpisać datę zawarcia umowy

3 Proszę wskazać numer zamówienia

Dołącz do nas

Podoba Ci się?

Obywateluj z nami